Algemene voorwaarden van Bugsout.

 

Artikel 1 Algemeen

1.1. Bugsout is gebruiker van deze algemene leveringsvoorwaarden en zal hierna worden aangeduid met “ondernemer”.

1.2. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt onder “opdrachtgever” verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, diens vertegenwoordigers, gemachtigden, erfgenamen en/of andere rechtverkrijgenden, ten behoeve van wie op basis van onderstaande voorwaarden bedrijfsdiensten zoals reparatie- en montagewerkzaamheden worden verricht en/of aan wie goederen worden geleverd.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en verleende opdrachten die de ondernemer doet.

2.2. Aanvullingen en/of afwijkingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend indien deze schriftelijk bij orderbevestiging met de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3. De opdrachtgever kan aan eventuele afwijkingen van deze voorwaarden bij toekomstige overeenkomsten geen rechten ontlenen.

2.4. Bij akkoord gaan van opdracht en/of offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 3 Aanbiedingen

3.1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de ondernemer, hetzij in de vorm van prijslijsten, offertes, mondelinge aanbiedingen en andere verklaringen zijn vrijblijvend.

3.2. Zolang een overeenkomst met de ondernemer niet tot stand is gekomen, is de ondernemer gerechtigd het aanbod te herroepen, dan wel de aangeboden prijzen en condities te wijzigen.

3.3. Het aanbod is onherroepelijk gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij uit het aanbod anders blijkt.

3.4. Door de ondernemer aan de opdrachtgever verstrekte tekeningen, stalen en modellen blijven eigendom van de ondernemer en dienen op eerste verzoek aan de ondernemer te worden teruggegeven, bij gebreke waarvan de ondernemer gerechtigd is de kosten van deze voorwerpen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5. Gegevens, vermeld in catalogussen, afbeeldingen, tekeningen, bladen en dergelijke zijn niet bindend, behalve voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door beide partijen ondertekende overeenkomst of een door de ondernemer ondertekenende opdrachtbevestiging, onverlet de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor door hem verstrekte gegevens.

3.6. De opdrachtgever staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties, berekeningen en dergelijke.

 

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. De overeenkomst komt tot stand indien een aanbod van de ondernemer door de opdrachtgever wordt aanvaard door middel van een getekende offerte en/of mail waarin staat dat aanbieding en/of offerte akkoord is.

4.2. Eventueel later gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst door de ondernemer aan de opdrachtgever gedaan, zijn alleen bindend indien zij schriftelijk door de ondernemer bevestigd worden.

4.3. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de opdrachtgever wijzigingen wenst in de plaats van uitlevering dan wel de uitvoering van de overeenkomst, worden de hieruit voortvloeiende meerkosten geheel aan opdrachtgever doorberekend.

4.4. Indien de opdrachtgever de bestelling wil wijzigen of annuleren, dan kan dit  binnen 12 uur nadat de producten zijn ingemeten. Na deze periode is de bestelling onherroepelijk en zal ondernemer de bestelling in productie nemen. Mocht opdrachtgever toch iets willen wijzigen in de bestelling, dan dient hij contact op te nemen met ondernemer. Bij annulering van de opdracht wordt 75% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 

 

Artikel 5 Levering

5.1. Leveringstermijnen worden bij benadering in overleg vastgesteld en zijn niet bindend.

5.2. De ondernemer heeft het recht in gedeelten te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

5.3. Overschrijding van overeengekomen leveringsdata en/of montage geeft de opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook, tot niet aanvaarding of tot geheel ontbinden van de overeenkomst, dan wel tot het gedeeltelijk of geheel opschorten van de overeenkomst omdat de ondernemer afhankelijk is van andere leveranciers.

5.4. Verzenden van goederen is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

5.5. De opdrachtgever is bij annulering gehouden de door de ondernemer gemaakte kosten te vergoeden waaronder de annuleringskosten welke de ondernemer aan haar leverancier(s) verschuldigd zijn.

5.6. Alvorens (verder) te presteren of te leveren is de ondernemer voorafgaand gehele of gedeeltelijke betaling te verlangen van de opdrachtgever, dan wel van haar zekerheid te verlangen voor de nakoming van haar verplichtingen.

 

Artikel 6 Uitvoering van opdracht

6.1. Alle werkzaamheden die door de ondernemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

6.2. De ondernemer bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht.

6.3. De ondernemer is gerechtigd de opdracht of onderdelen daarvan aan derden uit te besteden, indien dit naar zijn opvatting een goede en efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.

6.4. De ondernemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de overeenkomst is verstrekt, indien de opdrachtgever hiervoor vooraf toestemming heeft verleend, echter indien ook dan wanneer de ondernemer uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is om meerwerk te verrichten en de opdrachtgever voor het verrichten van meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

6.5. De opdrachtgever stelt de ondernemer in de gelegenheid het werk te verrichten en zorgt ervoor dat de toegangswegen zodanig zijn dat de materialen geheel naar de plaats van montage kunnen worden gebracht.

6.6. De opdrachtgever zal het voor de werkzaamheden benodigde water, gas en elektriciteit kosteloos ter beschikking stellen.

6.7. De opdrachtgever dient te zorgen voor een schone en veilige werkplek. Kan dit niet gewaarborgd worden dan zal er een nieuwe afspraak voor de levering en/of montage van de diensten gemaakt worden. Over deze datum kan geen aanspraak gemaakt worden als dit niet binnen de vooraf gestelde datum en / of tijd is om de werkzaamheden uit te voeren.

6.8. Als de ondernemer klimmaterialen en/of hoogwerkers dient te huren en of te kopen voor uitvoering van de opdracht zullen deze kosten in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.

6.9. Als de ondernemer vergunningen dient aan te vragen voor uitvoering van de opdracht voor bijvoorbeeld hijskranen, af zetten van parkeerplaatsen, weg, stoep, enz., dan zullen deze kosten in rekening gebracht dienen te worden.

6.10. Als bij uitvoering van opdracht blijkt dat er vergunningen nodig zijn/waren om opdracht uit te voeren waarvan de ondernemer niet op de hoogte is gesteld door opdrachtgever dan zullen deze kosten in rekening gebracht worden.  

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1. Na levering blijft de ondernemer eigenaar van geleverde en gemonteerde materialen zolang de opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichting uit de overeenkomst.

7.2. De ondernemer heeft het recht om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde terug te nemen indien en voor zover de opdrachtgever met de nakoming van enige verplichting jegens de ondernemer in gebreke blijft, dan wel naar het oordeel van de ondernemer in betalingsmoeilijkheden verkeert, onverminderd het recht van de ondernemer op vergoeding van de geleden schade, waaronder gederfde winst, interesse en kosten.

7.3. De opdrachtgever verleent de ondernemer reeds nu voor alsdan het onherroepelijke recht om de (bedrijfs)gebouwen en/of grond van de opdrachtgever te betreden of te laten betreden door een door de ondernemer aan te wijzen derde indien de ondernemer het gewenste dient terug te nemen.

7.4. In het geval de ondernemer het verrichtte of geleverde daadwerkelijk heeft teruggenomen is de overeenkomst door de ondernemer ontbonden in overeenstemming met het bepaalde in artikel 8 lid 1

7.5. De opdrachtgever is verplicht de ondernemer direct schriftelijk melding te doen van het feit dat derden rechten doen gelden op wat door de ondernemer is verricht of geleverd, voor zover het verrichte of geleverde (nog) niet zijn eigendom is, evenals wanneer zich enige omstandigheid zoals vermeld in artikel 8 lid 1 zich voordoet.

 

Artikel 8 Beëindiging overeenkomst

8.1. De ondernemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst(en) met de opdrachtgever

onmiddellijk zonder rechtelijke tussenkomst te beëindigen indien de opdrachtgever:

- onder bewind c.q. curatele wordt gesteld, tot liquidatie overgaat of overlijdt;

- de facturen van de ondernemer niet (tijdig) betaalt, dan wel anderszins enige

verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.

8.2. Bij beëindiging van de overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

9.1. De ondernemer is, behoudens het navolgende dan wel indien schriftelijk anders is bepaald, niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van hulp of andere personen en/of zaken welke door de ondernemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, zoals toeleveranciers, onderaannemers en werknemers.

9.2. De ondernemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade als bedoeld in het eerste lid tot het bedrag waarvoor de ondernemer zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd en waarvoor daadwerkelijk dekking wordt verleend, dan wel, indien de ondernemer zich niet tegen dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen heeft verzekerd of indien geen dekking wordt verleend omdat de ondernemer enige verplichting jegens de verzekeraar niet is nagekomen, het bedrag waarvoor ondernemers vergelijkbaar met de ondernemer zich gewoonlijk plegen te verzekeren.

9.3. Indien een fout wordt gemaakt doordat de opdrachtgever aan de ondernemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is de ondernemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

9.4. Behoudens de garantieverplichting bepaald in artikel 10 is de ondernemer niet aansprakelijk of verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden materiële schade, van welke aard ook, door wie dan ook geleden, ontstaan door gebreken aan/in dan wel door het niet functioneren van de door de ondernemer geleverde en/of gemonteerde goederen.

9.5. De ondernemer is niet aansprakelijk voor de in de branche toelaatbaar geachte en technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleur en finish, maat en afwerking e.d. Deze afwijkingen geven de opdrachtgever geen recht op compensatie, weigeren van goederen of ontbinding van de overeenkomst.

9.6. Ondernemer is niet aansprakelijk voor schades bij binnenboren van bedieningen en/of bekabelingen bij uitvoering van de opdracht.

9.7. De ondernemer is niet aansprakelijk voor gemonteerde materialen op gebouwen en/of gronden die niet van de opdrachtgever zijn. Denk hierbij aan woningen die bijvoorbeeld gehuurd worden en waar toch materialen aan de gevel(s) gemonteerd worden, wat achteraf niet toegestaan is/was door de eigenaar van de deze gebouwen en/of gronden. 

9.8. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schades aan (bedrijfs) gebouwen die bijvoorbeeld geïsoleerd zijn en omdat er bijvoorbeeld gaten/bekabelingen en/of bedieningen naar binnen zijn geboord en waardoor het (bedrijfs)pand daardoor niet meer voldoet aan deze isolatiewaarden, omdat deze zijn aangebracht door de ondernemer.

9.9. De ondernemer is niet aansprakelijk voor schades aan kunststof, stalen, aluminium en/of houten kozijnen en/of deuren, puien, schuifpuien, roldeuren, garagedeuren, enz. omdat er op deze materialen horsystemen en/of rolluiken / screens zijn aangebracht door de ondernemer.

9.10. De ondernemer is niet aansprakelijk als bij plaatsing van horsystemen geconstateerd wordt dat nastellen van de ramen nodig blijkt te zijn. (De ondernemer probeert het kozijn af te stellen, indien dit niet voldoende lukt zal dit door een expert op eigen kosten moeten worden uitgevoerd.) De opdrachtgever dient te allen tijde de betalingsverplichting aan de ondernemer te voldoen.

9.11. Als bij of na uitvoering van de opdracht blijkt dat er vergunningen op welk vlak dan ook nodig waren dan kan de ondernemer niet aansprakelijk gesteld worden voor ontstane schade(s)en of kosten hiervoor.

 

Artikel 10 Garantie

10.1. De garantie op het door de ondernemer geleverde en/of gemonteerde is geheel in overeenstemming met, en beperkt tot, de garantie die de producent van de bedoelde goederen daarop verleent.

10.2. De ondernemer garandeert gedurende 1 jaar vanaf factuurdatum (tenzij uit het aanbod anders blijkt) alle gebreken welke hun oorzaak vinden in materiaal- en fabricagefouten, waarbij niet werkende en defecte onderdelen kosteloos ter vervanging worden aangeboden.

10.3. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op tijdvergoeding en/of reiskostenvergoeding, noch vergoeding voor de eventuele huur van gereedschappen.

10.4. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn terug te voeren op:

- onoordeelkundig gebruik of verzuim van de opdrachtgever, of zijn rechtsopvolger, dan wel door buiten komende oorzaken;

- niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

- eigen wijzigingen in of reparaties aan het gemonteerde of geleverde die door de opdrachtgever zelf zijn verricht of door derden heeft laten verrichten;

- onkundige (de)montage door de opdrachtgever zelf of door derden verricht;

- moedwillige schade;

- schade ontstaan door harde wind, regen of andere weersomstandigheden (hoger dan die in de voor de geleverde zaak geldende norm).

10.5. Door vervanging of herstel van onderdelen wordt de overeengekomen garantietermijn niet verlengd.

 

Artikel 11 Overmacht

11.1. Indien en voor zover de ondernemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig of op overeengekomen plaats kan nakomen ten gevolge van een oorzaak welke haar niet kan worden toegerekend is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder deswege schadeplichtig te zijn, maar met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht, te ontbinden, dan wel de verplichtingen uit de betreffende overeenkomst gedurende een door hem redelijk te oordelen termijn op te schorten, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast dat nakoming alsnog mogelijk wordt.

11.2. Van overmacht aan de zijde van de ondernemer is sprake, indien ondernemer na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit een overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, Covid 19, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoer belemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertragingen en tekortschieten van toeleveranciers, stagnatie in de aanvoer van, of rantsoenering van grond-, hulp- of brandstoffen en alle overige van de wil van de ondernemer onafhankelijke omstandigheden, die de uitvoer van de opdracht bemoeilijken of uitsluiten, alsmede het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie de ondernemer zaken of diensten betrekt.

11.3. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet de ondernemer ten spoedigste, onder overlegging van de voorhanden zijnde bewijsstukken, hiervan mededeling aan de opdrachtgever.

11.4. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden wordt vertraagd, is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever recht heeft op het ongedaan maken van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.

 

Artikel 12 Betaling

12.1. Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden op de dag van plaatsing doormiddel van pin, contant of overmaking. Bij betaling via credit-Card wordt een toeslag van 2% berekend. Indien anders besproken dan geschied de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum, doormiddel van overmaking ten gunste van een door de ondernemer aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

12.2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hierboven gestelde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn, heeft betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft de ondernemer zonder een nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht de opdrachtgever de wettelijke rente vanaf de vervaldag in rekening te brengen, zulks tot aan de datum van algehele voldoening en onverminderd de overige rechten welke de ondernemer toekomt. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente bedoeld in artikel 6:119 BW.

12.3. Alle kosten, welke voor de ondernemer voortvloeien uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen door de opdrachtgever van enige verplichting voor laatstgenoemde uit deze overeenkomst, zijn voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten voor sommatie, opzegging, incasso en deurwaarder, alsmede de kosten van de raadsman/advocaat en procureur, en alle buitengerechtelijke alsmede gerechtelijke kosten.

12.4. Indien en voor zover de opdrachtgever met betaling in verzuim is, alsmede in geval van faillissement, aanvrage van surseance van betaling en stillegging of liquidatie, dan wel beslaglegging onder of ten laste van haar onderneming, is al hetgeen de ondernemer van de opdrachtgever te vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar. In die gevallen heeft de ondernemer het recht om de lopende overeenkomst en alle andere tussen ondernemer en opdrachtgever bestaande overeenkomsten, voor zover nog niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden en de geleverde, nog niet betaalde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht op schadevergoeding.

12.5. Als er niet binnen de gestelde zoals vermeld in artikel 12 lid 1, een eerste betalingsherinnering bij 5 dagen en tweede betalingsherinnering bij 10 dagen niet betaald is, dan wordt de factuur uit handen gegeven aan een incasso bureau en is Bugsout niet verantwoordelijk voor de gevolgen van het innen van het factuurbedrag door het incassobureau.

12.6. Als de opdrachtgever klachten heeft over geleverde en/of gemonteerde materialen dienen deze binnen 8 werkdagen na montagedatum schriftelijk te zijn ingediend middels mail en/of aangetekende brief, zodat de ondernemer op de hoogte is van deze klacht(en).

12.7. Indien de opdrachtgever na herhaaldelijk verzoek niet betaalt, is ondernemer niet verplicht meerwerk of reparaties uit te voeren aan geleverde materialen en/of diensten. En behoudt ondernemer zich van het recht om geen opdrachten meer uit te voeren voor opdrachtgever. Ook kan er geen aanspraak worden gemaakt via de leverancier van deze producten.

 

 Artikel 13 Reclamaties

13.1. Reclamaties zullen slechts in behandeling genomen worden indien en voor zover deze uiterlijk acht dagen na levering ter kennis zijn gebracht van de ondernemer en deze tevens in de gelegenheid is gesteld deze te controleren.

13.2. Het indienen van reclamaties ontslaat de opdrachtgever nimmer van diens betalingsverplichtingen tegenover de ondernemer.

13.3. Reclamaties zullen door de ondernemer niet in behandeling worden genomen indien blijkt dat binnen de reclamatietermijn -anders dan in noodgevallen- derden zonder voorkennis van de ondernemer ter zake reparatieopdrachten hebben uitgevoerd.

 

Artikel 14 Social media

14.1. Ondernemer maakt foto’s van de geleverde materialen en uitgevoerde opdrachten om deze te gebruiken voor social media, foldermateriaal, website, enz. Bij akkoord en uitvoering van opdracht stemt u automatisch in met het gebruik en verspreiding van foto's. Behalve als u dit expliciet niet wilt en van tevoren schriftelijk aangeeft. Deze foto’s zullen eigendom blijven van ondernemer.

14.2. Foto's en/of beeldmateriaal van de ondernemer mogen alleen gebruikt worden door derden als deze schriftelijke toestemming hebben gevraagd en gekregen van de ondernemer.

 

Artikel 15 Toepasselijk recht

Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn uitgesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.